Terms & Conditions

WEBSITE TERMS OF USE
Welcome to afromazidesign.com(the “Site”). We make information available to you on afromazidesign.com subject to the following terms and conditions. Please read them carefully. This Agreement is between you (“you” or “user”) and AFROMAZI DESIGN SAIGON(“AFROMAZI”) pursuant to which AFROMAZI is prepared to grant you access to this Site. AFROMAZI reserves the right to change this Agreement at its discretion. If you do not agree with these terms of use, do not use this Site. This Agreement is in addition to your obligations and rights under the Privacy Policy posted on the Site.

LICENSE AND SITE ACCESS
AFROMAZI grants you a limited license to access and make personal use of this Site and not to download or modify it, or any portion of it, except with express written consent of AFROMAZI. This license does not include any resale or commercial use of the site or its contents; any collection and use of any product listings, descriptions, or prices; any derivative use of afromazidesign.com or its contents; or any use of data mining, robots, or similar data gathering and extraction tools. The Site or any portion of the Site may not be reproduced, duplicated, copied, sold, resold, visited, or otherwise exploited for any commercial purpose without express written consent of AFROMAZI. You may not frame or utilize framing techniques to enclose any trademark, logo, or other proprietary information (including images, text, page layout, or form) of AFROMAZI without express written consent from AFROMAZI. Any unauthorized use terminates the permission or license granted by AFROMAZI.

TRADEMARKS AND SERVICE MARKS
Unless otherwise indicated, all names, graphics, designs, logos, page headers, button icons, scripts, commercial markings, trade dress, and service names included in the Site are trademarks of AFROMAZI and are protected by trademark laws. The trademarks may not be used in any manner that is likely to cause confusion to, or in any manner that disparages or discredits, AFROMAZI. AFROMAZI and its logo are, without limitation, among the registered trademarks of AFROMAZI . Infringement of any AFROMAZI trademark is not permitted.

COPYRIGHTS
All content including product designs (including any and all collateral materials relating thereto) included on this Site are owned by AFROMAZI and protected by copyright laws and/or design patents. You agree not to use, display, reproduce, retransmit, modify, distribute, disseminate, sell, publish, create derivative works of, broadcast, circulate, display or in any way exploit any such content, in whole or in part, whether by email or by any other means, for any purpose other than for your personal, non-commercial use as set forth herein. You are not allowed to use any product designs without AFROMAZ’s express written agreement.

OUR PRODUCTS
AFROMAZ attempts to be as accurate as possible in its product descriptions. However, AFROMAZ does not warrant that product and price descriptions or other content of this site are accurate, complete, reliable, current, or error-free.

If you visit the Site, You accept these Terms & Conditions.

 

Điều khoản & Điều kiện

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG TRANG WEB
Chào mừng đến với afromazidesign.com (“Trang web”). Chúng tôi cung cấp thông tin cho bạn trên afromazidesign.com theo các điều khoản và điều kiện sau. Hãy đọc chúng một cách cẩn thận. Thỏa thuận này là giữa bạn (“bạn” hoặc “người dùng”) và AFROMAZI DESIGN SAIGON (“AFROMAZI”) theo đó AFROMAZI sẵn sàng cấp cho bạn quyền truy cập vào Trang web này. AFROMAZI có quyền thay đổi Thỏa thuận này theo quyết định của mình. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sử dụng này, không sử dụng Trang web này. Thỏa thuận này bổ sung cho các nghĩa vụ và quyền của bạn theo Chính sách Bảo mật được đăng trên Trang web.

GIẤY PHÉP VÀ TRUY CẬP TRANG WEB
AFROMAZI cấp cho bạn một giấy phép có giới hạn để truy cập và sử dụng trang web này với mục đích cá nhân và không được tải xuống hoặc sửa đổi nó, hoặc bất kỳ phần nào của nó, trừ khi có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của AFROMAZI. Giấy phép này không bao gồm bất kỳ việc bán lại hoặc sử dụng thương mại trang web hoặc nội dung của nó; bất kỳ bộ sưu tập và sử dụng bất kỳ danh sách, mô tả hoặc giá sản phẩm nào; bất kỳ việc sử dụng phái sinh nào của afromazidesign.com hoặc nội dung của nó; hoặc bất kỳ việc sử dụng khai thác dữ liệu, rô bốt hoặc các công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự. Trang web hoặc bất kỳ phần nào của Trang web không được sao chép, nhân bản, sao chép, bán, bán lại, truy cập hoặc khai thác cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của AFROMAZI. Bạn không được đóng khung hoặc sử dụng các kỹ thuật đóng khung để bao gồm bất kỳ nhãn hiệu, biểu trưng hoặc thông tin độc quyền nào khác (bao gồm hình ảnh, văn bản, bố cục trang hoặc biểu mẫu) của AFROMAZI mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản từ AFROMAZI. Bất kỳ việc sử dụng trái phép nào sẽ chấm dứt sự cho phép hoặc giấy phép được AFROMAZI cấp.

TRADEMARKS AND SERVICE MARKS
Trừ khi được chỉ định khác, tất cả tên, đồ họa, thiết kế, biểu trưng, ​​tiêu đề trang, biểu tượng nút, chữ viết, nhãn hiệu thương mại, trang phục thương mại và tên dịch vụ có trong Trang web đều là nhãn hiệu của AFROMAZI và được bảo vệ bởi luật nhãn hiệu. Các nhãn hiệu không được sử dụng theo bất kỳ cách nào có khả năng gây nhầm lẫn hoặc theo bất kỳ cách nào làm mất uy tín hoặc mất uy tín của AFROMAZI. AFROMAZI và logo của nó, không giới hạn, nằm trong số các nhãn hiệu đã đăng ký của AFROMAZI. Không được phép vi phạm bất kỳ nhãn hiệu AFROMAZI nào.

BẢN QUYỀN
Tất cả nội dung bao gồm các thiết kế sản phẩm (bao gồm bất kỳ và tất cả các tài liệu thế chấp liên quan đến chúng) được đưa vào Trang web này thuộc sở hữu của AFROMAZI và được bảo vệ bởi luật bản quyền và / hoặc bằng sáng chế thiết kế. Bạn đồng ý không sử dụng, hiển thị, tái sản xuất, truyền lại, sửa đổi, phân phối, phổ biến, bán, xuất bản, tạo các tác phẩm phái sinh của, phát sóng, lưu hành, trưng bày hoặc bằng bất kỳ cách nào để khai thác bất kỳ nội dung nào như vậy, toàn bộ hoặc một phần, cho dù qua email hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào khác, cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn như được nêu ở đây. Bạn không được phép sử dụng bất kỳ thiết kế sản phẩm nào mà không có thỏa thuận rõ ràng bằng văn bản của AFROMAZ.

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI
AFROMAZ cố gắng chính xác nhất có thể trong mô tả sản phẩm của mình. Tuy nhiên, AFROMAZ không đảm bảo rằng các mô tả sản phẩm và giá cả hoặc nội dung khác của trang web này là chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy, cập nhật hoặc không có lỗi.

Nếu bạn truy cập Trang web, bạn chấp nhận các Điều khoản & Điều kiện này.