Privacy Policy

This Privacy Policy will apply to the afromazidesign.com website when you share your private information with us through our website. We value our customers’ privacy and guarantee and commit to keep your private information.
1. What Personal Information this site will collect?
1) Basic Information
For each visitor to our Site, our server automatically recognizes information regarding the visitor’s domain name other non-personal information such as the type of browser you are using, the address of the website from which your visit originated, the operating system you are using, the domain name of your internet service provider, the pages you visit on the Site and the duration of your visit.
2) Information provided by visitor
We also collect the information volunteered by visitors such as when you communicate with us through joining member section or shipping address information section such as your name (first and last) and your address (city, state, postal code) and product’s name, amount. 
3) Cookies
We uses cookies to manage and secure the Site and email programs. We do not use cookies to collect or store personal information. A cookie is a small file placed on your computer when you visit a website. Its purpose is to manage your website experience, help prevent fraud, and allow for customization of the web pages provided you when you return to the website.  Cookies help us understand how consumers use the Site and email so we can guard against fraud and design better services in the future.
2. How do we use the Privat  Information of the customers?
We don’t use the collected Information about our customers for the business of selling or renting it to any third party. 
We use the Information just for processing orders and providing services and information through our website according to your requirements.
We can share customer information only with some partners we use from time to time to send postal mail and email, remove repetitive information from customer lists, analyze data, provide marketing assistance, and provide customer service. 
3. Information storage time
We only delete the Information when the customer requests sending us an email to info@afromazidesign.com
4. The person or organizations with access to that information
1) Our Company’s authorized employees 
2) The partners described in Article 2 
The contracted partners for providing a part of  services by request the Company can access to the information under the agreed contract.
5. How can consumers contact Company for inquiring about the collection or treatment of their personal information?
Address : AFROMAZI DESIGN SAIGON Co., Ltd. Room 1101, Mapletree Business Centre, 1060 Nguyen Van Linh Street Tan Phong Ward D 7,    
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel : +84 028 3636 7992
Emil: info@afromazidesign.com
6. Methods and tools for consumers to access and correct their personal information on the e-commerce system of the information collection section.
When the registered customers accessed to the site, they can enter My Account page clicking Log In Icon on the top of Home Page and can modify provided personal information.
You also can contact the above email address and phone number in Article 5 to request us to correct your personal information.
7. Mechanism for receiving and resolving consumer complaints related to personal information being used for the wrong purpose or scope announced.
By visiting the Site or using the products and services on the Site, you are agreeing to the terms of this Privacy Policy. Please read this policy carefully.  Unless stated otherwise, our current Privacy Policy applies to all information that we have about you and your account. If you  visit the Site, your visit and any dispute over privacy is subject to this Privacy Policy and our Terms & Conditions.

 

Chính sách bảo mật

Chính sách Bảo mật này sẽ áp dụng cho trang web afromazidesign.com khi bạn chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với chúng tôi thông qua trang web của chúng tôi. Chúng tôi coi trọng sự riêng tư của khách hàng và đảm bảo cũng như cam kết bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn.
1. Thông tin Cá nhân nào mà trang web này sẽ thu thập?
1) Thông tin cơ bản
Đối với mỗi khách truy cập vào Trang web của chúng tôi, máy chủ của chúng tôi tự động nhận dạng thông tin liên quan đến tên miền của khách truy cập, các thông tin phi cá nhân khác, chẳng hạn như loại trình duyệt bạn đang sử dụng, địa chỉ trang web bắt nguồn từ đó truy cập của bạn, hệ điều hành bạn đang sử dụng, tên miền của nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn, các trang bạn truy cập trên Trang web và thời lượng truy cập của bạn.
2) Thông tin do khách truy cập cung cấp
Chúng tôi cũng thu thập thông tin do khách truy cập tình nguyện, chẳng hạn như khi bạn giao tiếp với chúng tôi thông qua phần tham gia thành viên hoặc phần thông tin địa chỉ giao hàng như tên của bạn (họ và tên), địa chỉ của bạn (thành phố, tiểu bang, mã bưu điện) và tên sản phẩm, số tiền.
3) Cookies
Chúng tôi sử dụng cookie để quản lý và bảo mật Trang web và các chương trình email. Chúng tôi không sử dụng cookie để thu thập hoặc lưu trữ thông tin cá nhân. Cookie là một tệp nhỏ được đặt trên máy tính của bạn khi bạn truy cập một trang web. Mục đích của nó là quản lý trải nghiệm trang web của bạn, giúp ngăn chặn gian lận và cho phép tùy chỉnh các trang web được cung cấp cho bạn khi bạn quay lại trang web. Cookie giúp chúng tôi hiểu cách người tiêu dùng sử dụng Trang web và email để chúng tôi có thể đề phòng gian lận và thiết kế các dịch vụ tốt hơn trong tương lai.
2. Làm thế nào để chúng tôi sử dụng Thông tin về Privat của khách hàng?
Chúng tôi không sử dụng Thông tin thu thập được về khách hàng của chúng tôi để bán hoặc cho thuê bất kỳ bên thứ ba nào.
Chúng tôi sử dụng Thông tin chỉ để xử lý đơn đặt hàng và cung cấp các dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn.
Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin khách hàng với một số đối tác mà chúng tôi sử dụng để gửi thư bưu điện và email, xóa thông tin lặp lại khỏi danh sách khách hàng, phân tích dữ liệu, cung cấp hỗ trợ tiếp thị và cung cấp dịch vụ khách hàng.
3. Thời gian lưu trữ thông tin
Chúng tôi chỉ xóa Thông tin khi khách hàng yêu cầu gửi email cho chúng tôi đến info@afromazidesign.com
4. Người hoặc tổ chức có quyền truy cập thông tin đó
1) Nhân viên được ủy quyền của Công ty chúng tôi
2) Các đối tác được mô tả trong Điều 2
Các đối tác đã ký hợp đồng cung cấp một phần dịch vụ theo yêu cầu của Công ty có thể truy cập thông tin theo hợp đồng đã thỏa thuận.
5. Người tiêu dùng có thể liên hệ với Công ty bằng cách nào để hỏi về việc thu thập hoặc xử lý thông tin cá nhân của họ?
Địa chỉ: Công ty TNHH AFROMAZI DESIGN SAIGON Phòng 1101, Trung tâm thương mại Mapletree, 1060 Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, D7,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: +84 028 3636 7992
Emil: info@afromazidesign.com
6. Phương thức, công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình trên Hệ thống thương mại điện tử của chuyên mục thu thập thông tin.
Khi khách hàng đã đăng ký truy cập vào trang web, họ có thể vào trang Tài khoản của tôi bằng cách nhấp vào Biểu tượng Đăng nhập trên đầu Trang chủ và có thể sửa đổi thông tin cá nhân được cung cấp.
Bạn cũng có thể liên hệ với địa chỉ email trên và số điện thoại tại Điều 5 để yêu cầu chúng tôi sửa thông tin cá nhân của bạn.
7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.
Bằng cách truy cập Trang web hoặc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ trên Trang web, bạn đồng ý với các điều khoản của Chính sách bảo mật này. Xin vui lòng đọc chính sách này một cách cẩn thận. Trừ khi có quy định khác, Chính sách Bảo mật hiện tại của chúng tôi áp dụng cho tất cả thông tin mà chúng tôi có về bạn và tài khoản của bạn. Nếu bạn truy cập Trang web, lượt truy cập của bạn và bất kỳ tranh chấp nào về quyền riêng tư đều phải tuân theo Chính sách quyền riêng tư này và Điều khoản & Điều kiện của chúng tôi.