In this Customer Policy, Customers can see all information about Exchange, Return, Warranty, and Refund Issues.

Clothing can be exchanged and returned for 7 days from the date of delivery including Defective Product by WARRANTY.

1. Exchange
Change Size or Colors by Change of Customer’s mind

2. Return
1) Cancellation of purchase
2) Defective Product by WARRANTY
– Defective sewing (any technical issues)
– Defective Fabric
– Discoloration of Fabric

3. Conditions of Return
The product will only be accepted in its original condition (new, unused and unwashed) with tags attached. Packaged items may be returned even after the package has been opened; however, tags must still be attached to the item.

4. Cost of Exchange or Return
1) In case of Exchange, customer will be charge of return and resend shipping fee.

2) In case of Return by Cancellation of purchase, customers will be charged of return shipping fee and initial shipping fee when the returned product applied free shipping condition.

3) In case of Return of Defective Product by WARRANTY, customers will be free for charged for return shipping fee and resend shipping fee as well if customer want exchange with same product.

5. Refund
After receiving and checking product, If the product meets the terms of Article 3, we will resend the same product or refund the amount after deducting initial shipping fee(in case of Cancellation of purchase) within 07 days from the date of receipt.

Refunds will be issued back to the original form of payment.

In any cases of Exchange and Return, please contact our Sales Department in advance. We will provide all necessary information related to Return as soon as possible for your convenience.

pm.irene@afromazidesign.com / 0364918269 (English)
lab.pho@afromazidesign.com / 0901535158 (Vietnamese)

Chính sách khách hàng

Trong chính sách khách hàng này, khách hàng có thể xem tất cả thông tin về các vấn đề đổi, trả hàng, bảo hành và hoàn tiền.

Quần áo được đổi trả trong 7 ngày kể từ ngày giao hàng bao gồm những sản phẩm bị lỗi cần được BẢO HÀNH.

1. Trao đổi
Thay đổi kích thước hoặc màu sắc theo ý muốn của khách hàng.

2. Trả lại
1) Hủy mua hàng
2) Sản phẩm bị lỗi bởi nhà sản xuất
– May bị lỗi (bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào)
– Vải bị lỗi
– Lỗi màu vải

3. Điều kiện hoàn trả
Sản phẩm sẽ chỉ được chấp nhận trong tình trạng ban đầu (mới, chưa sử dụng và chưa giặt) có gắn thẻ. Các mặt hàng đã đóng gói có thể được trả lại ngay cả sau khi gói đã được mở; tuy nhiên, các thẻ vẫn phải được gắn vào mặt hàng.

4. Chi phí trao đổi hoặc trả lại
1) Trong trường hợp trao đổi, khách hàng sẽ phải chịu phí vận chuyển để trả hoặc đổi hàng.
2) Trong trường hợp trả hàng bằng cách hủy mua hàng, khách hàng sẽ phải trả phí vận chuyển để trả hàng và phí vận chuyển ban đầu khi sản phẩm trả lại áp dụng điều kiện vận chuyển miễn phí.
3) Trong trường hợp trả lại sản phẩm lỗi do nhà sản xuất, khách hàng sẽ được miễn phí phí ​​vận chuyển trả hàng và phí gửi lại sản phẩm mới nếu khách hàng vẫn tiếp tục muốn mua lại sản phẩm.

5. Hoàn lại tiền
Sau khi nhận và kiểm tra sản phẩm, nếu sản phẩm đáp ứng đủ các điều kiện của Điều 3, chúng tôi sẽ gửi lại sản phẩm tương tự hoặc hoàn lại số tiền sau khi đã trừ phí vận chuyển ban đầu (trường hợp hủy đơn mua hàng) trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận hàng.
Tiền hoàn lại sẽ được chuyển qua hình thức thanh toán ban đầu.
Mọi trường hợp đổi – trả hàng, quý khách vui lòng liên hệ trước với bộ phận kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cung cấp tất cả các thông tin cần thiết liên quan đến việc trả hàng trong thời gian sớm nhất để thuận tiện cho bạn.
pm.irene@afromazidesign.com / 0364918269 (tiếng Anh)
lab.pho@afromazidesign.com / 0901535158 (tiếng Việt)